Đánh giá
Đặt lịch Demo 1-1

Số hóa bài giảng ở cấp độ 1

Xây dựng và chuyển đổi nội dung hiện tại sang chuẩn elearning (Cấp độ 1)

Chuyển khóa học face-to-face (bao gồm bộ slide bài giảng, slide notes, và bài kiểm tra) do khách hàng cung cấp sang bài giảng e-learning với các tiêu chí sau đây:

  • Xây dựng storyboard cho bài giảng eLearning: không thay đổi cấu trúc và nội dung bài học (giữ nguyên trình tự nội dung, giữ nguyên nội dung trên các slide chính, giữ nguyên các ví dụ), chia nhỏ một bài giảng thành các học phần có độ dài khoảng 15-30 phút (nếu bài giảng gốc có thời lượng dài)
  • Thiết kế hình ảnh, bố cục trên mỗi slide để minh họa nội dung bài giảng
  • Thu âm các nội dung trên bài giảng
  • Thiết kế các motion graphic minh họa nội dung bài giảng
  • Có các hiệu ứng cơ bản, nội dung được đưa ra từ từ theo tốc độ đọc.
  • Có các hình thức tương tác cơ bản như di chuyển tới/ lui giữa các slide
  • Tạo quiz cho mỗi học phần. Sau khi trả lời mỗi câu hỏi, học viên nhận được đáp án đúng và giải thích lý do

Xuất file khóa học (bao gồm quiz) theo chuẩn SCORM, AICC, Tincan

Liên hệ tư vấn: sales@itechco.com.vn