Đánh giá
Đặt lịch Demo 1-1

Tương lai của ELearning: 2023 - Xu hướng nào đang tồn tại?

Tương lai của ELearning: 2023 - Xu hướng nào đang tồn tại?

Khi học tập điện tử tiếp tục phát triển, điều quan trọng là phải luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cho Nền tảng học tập điện tử (LMS).
Theo dõi sự phát triển và phát hiện sớm các mô hình mới có thể giúp các chuyên gia học tập điện tử đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tương lai hoạt động của họ.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ xem xét một số xu hướng quan trọng nhất trong Nền tảng nâng cao cho năm 2023, cũng như một số lĩnh vực có khả năng tăng trưởng trong thời gian đó.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ xem xét một số xu hướng học tập quan trọng nhất cho năm 2023 để có được sự thúc đẩy về thời gian và khả năng sáng tạo đó.

  • Công cụ phát triển elearning
  • Nền tảng Video học tập ưu tiên cho học viên