Đánh giá
Đặt lịch Demo 1-1

Công cụ tạo nội dung hàng ngày

Vì LMS / TMS không yêu cầu sử dụng SCORM hoặc AICC để tích hợp nội dung, bạn có thể nhập nội dung khóa học từ các công cụ văn phòng phổ biến khác, chẳng hạn như: PowerPoint, Word, Microsoft Forms, Sway.